Tovább

Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium (SEDILAB) HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet

MÉRÉSEK

Kémiai és fizikai paraméterek vizsgálata

 • Talajok pH és EC értékének meghatározása
 • Szilárdanyagok TC, IC, TOC tartalmának meghatározása TOC-SSM IR analizátorral
 • Folyadékok TOC, TN és NPOC tartalmának meghatározása TOC-L IR analizátorral
 • Szilárd minták C, H, N, S elemanalízise elemanalizátorral
 • Humusztartalom meghatározása Tyurin módszerrel
 • Kicserélhető kationcsere kapacitás (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Al3+) és bázistelítettség meghatározás
 • AL-P (könnyen oldható P2O5) tartalom) meghatározás spektrofotometriás elven
 • AL-K (könnyen oldható K+) tartalom) meghatározás lángfotometriás elven
 • Talajok NO3-/N és NH4+/N tartalmának meghatározása fotometriás elven
 • Lézerdiffrakciós szemcseeloszlás mérés (folyadékdiszperzióval és levegődiszperzióval)
 • Talajfizikai jellemzők meghatározása (sűrűség, porozitás, térfogattömeg, Munsell színmeghatározás, stb.)

Különleges mérések

 • Humuszanyagok preparálása és tulajdonságaik meghatározása
 • Molekulaméret és tömegeloszlás meghatározás fotonkorrelációs spektroszkópia (DLS, SLS) elven
 • Zeta potenciál eloszlás fotonkorrelációs spektroszkópia (ESL) elven
 • Talaj szervesanyag jellemzők meghatározása UV-Vis, valamint spektrofluorométeres elven
 • vízoldható szervesanyagok méretkizárásos kromatográfiai (HPSEC) vizsgálata és preparálása
 • UPLC és HPLC vizsgálatok diódasoros, fluoreszcens és törésmutató detektorokkal
 • Raman-spektromikroszkópos vizsgálatok