Tovább

Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium (SEDILAB) HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet

PROJEKTEK

Talaj szerves anyagok stabilitásának szerepe a gyógyszerhatóanyagok megkötődésében és felszabadulásában - kitekintéssel a környezeti különbözőségekre

A projekt azonosító száma: K142865

A projekt tartalmának bemutatása: A kutatás célja annak a tisztázása, hogy a - talajerő-utánpótlás, öntözés és szennyvíz-szikkasztás útján a talajokba kerülő - gyógyszerhatóanyagok megkötődésében és újbóli felszabadulásában milyen szerepe van a talaj szerves anyag (SOM) stabilitásának, valamint az erre ható antibiotikumoknak és fungicideknek. A környezeti különbségek alapján a kutatás az alábbi kérdésekre keresi a választ: (A.) Milyen különbségeket találhatunk a kísérleteinkhez használt talajok SOM stabilitása között? (B.) Van-e különbség az antibiotikumok és a fungicidek SOM bomlására gyakorolt hatásában az általunk vizsgált különböző talajokon? (C.) Az SOM bomlása miként hat a különböző kémiai tulajdonságú (pl. hidrofil vs. hidrofób) gyógyszerhatóanyagok felszabadulására? (D.) A különböző környezetekben kialakult talajokban milyen eltérésekkel mennek végbe az előzőekben említett folyamatok? A kutatás eredményei napjaink akut környezeti problémáihoz is kapcsolódnak. Bolygónk vízhiányos területein a tisztított szennyvizek már ma is közvetlen öntözővízként szolgálnak, így a tisztított szennyvizek gyógyszerhatóanyag tartalma a humán egészségre is hatássl lehet. Az éghajlatváltozás hatására a tisztított szennyvízzel történő öntözés Magyarországon és Délkelet-Európában is valóság lehet. Ezen túl az öntözővízként használt kisvízfolyások gyógyszerhatóanyag tartalma is környezeti kockázatot jelenthet. Jelen kutatás eredményei ezen környezeti kockázat valós mértékét segíthetnek megbecsülni.

A szerződött támogatás összege: 47.861.000 Ft

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

A projekt vezetője: Szalai Zoltán

A projekt futamideje: 2022.12.01 – 2026.11.30.


Takarónövények hatása az aggregációra, erózióra és a szén megkötésére

A projekt azonosító száma: K143005

A projekt tartalmának bemutatása: A klíma-előrejelzések szerint a Kárpát-medencében a csapadék mennyisége valószínűleg nem fog nagymértékben változni, annak eloszlása azonban igen. Az elmúlt években ennek szemtanúi is lehettünk. Egyre gyakoribbak a hosszú száraz periódusok, amelyeket rövid, rendkívül intenzív csapadékos napok követnek. Az intenzív csapadékok nagymértékben pusztítják a már így is végletekig degradálódott agrárterületek talajait, valamint komoly károkat okoznak mint villámáradások. A hirtelen jött nagy mennyiségű csapadék felszín alá vezetésének kulcsa a jó talaj- és aggregátum-szerkezet kialakítása. A téli takarónövények alkalmazásával jelentősen növelhető a glomalint termelő mycorrhiza gombák jelenléte a talajban, mely anyagnak jelentős szerepe lehet a víz-stabil aggregátumok kialakításában, valamint a szervesanyagok hosszútávú megőrzésében, a szénmegkötésben. Vizsgálatainkban arra keressük a választ, hogy a fedőnövényeknek és glomalinnak mekkora szerepe van az aggregációban. Milyen az egyes aggregátum-kötőanyagok relatív hozzájárulása a stabilitáshoz aggregátumfrakciónként? Hatásuk mely aggregátumfrakcióban érvényesül és milyen gyors lehet ez a szerkezetépülés? A takarónövények hatására javuló talajszerkezet milyen mértékben képes csökkenteni a lefolyást és az eróziót, befolyásolni a vízgazdálkodást, és mely takarónövény-fajok használhatók a legjobban a közép-európai erdőtalajokon?

A szerződött támogatás összege: 47.250.000 Ft.

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

A projekt vezetője: Szalai Zoltán

A projekt futamideje: 2022.12.01 – 2026.11.30.

HONLAP: HUN-REN CSFK Szentgyörgyvári Kutatóállomás

Takarónövények hatása az aggregációra, erózióra és a szén megkötésére: Szentgyörgyvári Kutatóállomás. Az eróziós parcellák mérete 24×50 m . A hagyományos művelésű parcellák a két szélen, míg a talajkímélő művelésű parcellák középen helyezkednek el. A speciális eróziós gyűjtőcsatornák a parcellák alján láthatók. Takarónövények hatása az aggregációra, erózióra és a szén megkötésére: Szentgyörgyvári Kutatóállomás. A parcellákról lefolyó vizet és lepusztult talajt 3 db 1 m3-es tartály gyűjti össze. Takarónövények hatása az aggregációra, erózióra és a szén megkötésére: Terepi bemutató a szentgyörgyvári Kutatóállomáson

Talaj szervesanyag-raktárak stabilizációs mechanizmusai meszes és savanyú talajokban

A projekt azonosító száma: FK142936

A projekt tartalmának bemutatása: Annak ellenére, hogy az utóbbi években egyre több a különböző SOM stabilizációs folyamatok tanulmányozására összpontosító kutatás, hiány van azokból a munkákból, amelyek az egyes ásványcsoportok SOM stabilizálásában betöltött szerepét savas és lúgos talajviszonyok között egyaránt vizsgálnák. Ezért jelen kutatás célja, hogy (A.) részletesen tanulmányozza a talajok ásványtani összetételét és meghatározza az egyes ásványcsoportok SOM stabilizáló hatását, (B.) összehasonlítsa a különböző fizikai és kémiai SOM stabilizációs mechanizmusokat meszes és savanyú talajok fel- és altalaj szintjeiben, valamint (C.) megvizsgálja a talaj mikrobiális közösségének hatását a SOM stabilizálására.

Kutatásunk során meghatározzuk a teljes fel- és altalaj minták részletes ásványtani és mikrobiológiai összetételét, a különböző stabilitási mechanizmusokat (aggregátumok általi védelem és kationhidakkal vagy ligandumcserével kötődés az ásványi felületekhez) képviselő SOM frakciók átalakulási idejét és kémiai jellemzőit, valamint vizsgáljuk ezeknek a paramétereknek az egymáshoz fűződő kapcsolatát.

A szerződött támogatás összege: 41.805.000 Ft

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

A projekt vezetője: Zacháry Dóra

A projekt futamideje: 2022.12.01 – 2026.11.30.

Talaj szervesanyag-raktárak stabilizációs mechanizmusai meszes és savanyú talajokban: Talajmintavétel Talaj szervesanyag-raktárak stabilizációs mechanizmusai meszes és savanyú talajokban: Talajmintavétel

Paleotalajok szemcseméret és -alak vizsgálatának együttes értelmezése

A projekt azonosító száma: FK128230

A projekt tartalmának bemutatása: A kutatás fő célja egy olyan szemcseméret- és alaktani paramétereken alapuló módszer kidolgozása, amellyel a helyben képződött - in situ - paleotalajok mállottsága jellemezhető, és a jellemzők kategorizálásával az áthalmozott paleotalajoktól elkülöníthető. E módszer azért lenne nagy jelentőségű, mert a lösz-paleotalaj sorozatok – különösen a Kárpát-medencében - fontos információkat szolgáltatnak a pleisztocén éghajlatváltozások során lezajlott alapvető talajképződési folyamatok jobb megismeréséhez. A sorozatok kialakulása és fejlődése a paleodomborzat változatosságából adódóan azonban különböző térszínen ment végbe, illetve - a külső erők hatására- gyakran áthalmozódás is kísérte. A mállás során az alumo-szilikát ásványok (elsősorban földpátok) jelenlétében szubmikron szemcseméretű agyagásványok képződtek és egyes reliktum ásványok szemcsemérete csökkent (pl. földpát). Azonban nemcsak a szemcseméret, hanem a szemcsealak is változhat. Ezeknek a bélyegeknek az együttes vizsgálata ezért segítséget nyújthat az alumo-szilikát ásványok külső megjelenésében bekövetkező változások nyomonkövetésében, illetve az alaktani fejlődés feltárásában. Ezzel együtt pedig felismerhetővé tehetők a képződés és az áthalmozódás jegyei. Ennek érdekében különböző típusú paleotalajokat vizsgálunk, amelyek a következők: 1) in situ paleotalaj (Bátaapáti); 2) nagy mértékben (lösszel keveredett) paleotalaj (Basaharc, Zebegény); 3) lejtéssel rendelkező paleotalaj (Kicsind); 4) jelenleg is mozgó/csúszó paleotalaj (Kulcs).

A szerződött támogatás összege: 16.904.000 Ft

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

A projekt vezetője: Hényel-Király Csilla

A projekt futamideje: 2028.10.01 – 2025.04.30.

Paleotalajok szemcseméret és -alak vizsgálatának együttes értelmezése: A szemcseméret és a szemcsealak változhat egy földcsuszamlás során

Meszes talajok szerves és szervetlen szén dinamikája

A projekt azonosító száma: 2019-2.1.7-ERA-NET-2022-00037

A projekt nemzetközi honlapja

A projekt tartalmának bemutatása: A francia, magyar, kanadai és olasz konzorcium célja változatos szerves (SOC) és szervetlen (SIC) szén-tartalommal, minőséggel és dinamikával rendelkező talajok széles spektrumú tanulmányozása. A kutatás elsősorban az SOC és SIC szilárd fázisainak vizsgálatára összpontosít egy nagy mintaszámú (körülbelül 350 db), változó összetétellel és eredettel jellemezhető, különböző földhasználattal (mezőgazdasági művelés alatt álló vagy művelés alá nem vont) és alapkőzettel rendelkező feltalaj (0‒30 cm) és altalaj (> 30 cm) mintákból álló adatbázist felhasználva. A projekt tagországainak feladata ezen minták vizsgálatával (A.) az SOC- és SIC-tartalmak meghatározása és a különböző SOC és SIC formák izotópos jellemzése; (B.) a szerves anyag stabilizációs mechanizmusok azonosítása eltérő SIC formák esetében és (C.) a talajok és a légkör között lezajló szénáramok szerves és szervetlen hozzájárulásának vizsgálata inkubációs kísérletek beállításának segítségével. A várt eredmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szerves anyag lebomlásának folyamatáról minél részletesebb képet kapjunk változatos összetételű és földhasználatú karbonátos talajokat vizsgálva.

A szerződött támogatás összege: 54.135.000 Ft

Támogatók: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, European Union Horizon 2020

A magyar kutatócsoport vezetője: Zacháry Dóra

A projekt futamideje: 2022.04.15 – 2025.04.14.

Meszes talajok szerves és szervetlen szén dinamikája: Szoloncsák (Fülöpszállás) Meszes talajok szerves és szervetlen szén dinamikája: Szoloncsák feltalaj (Fülöpszállás) Meszes talaj

A hőmérséklet hatása eltérő növényborítottságú talajok szerves-C frakcióinak lebomlására

A projekt azonosító száma: K132191

A projekt tartalmának bemutatása: A kutatás célja a hőmérsékletváltozás hatásának vizsgálata a talaj szerves anyagának lebomlására, és annak felmérése, hogy bizonyos tényezők hogyan módosítják a lebomlás hőmérséklet-függését, úgy, mint (A.) a szubsztrát elérhetősége a mikroorganizmusok számára és (B.) a szubsztrát minősége. Négy eltérő növényborítottságú (mezőgazdasági művelésű, lombhullató erdő, örökzöld erdő, legelő) terület talajai szerves anyagának fizikai frakcionálásából származó frakcióit (DOM, POM, s+a, s+c, rSOC) inkubáljuk 1 évig 3 különböző hőmérsékleten. Az inkubáció során mérjük a CO2 produkciót, amellyel a szerves anyag lebomlásának kinetikája jellemezhető, valamint kiszámolható a lebomlás hőmérséklet függését jellemző Q10 faktor.

Kutatási eredményeink adatokat szolgáltathatnak (Q10 koefficiens) olyan mechanisztikus klíma-, illetve C-modelleknek, amelyek számolnak a szerves anyag minőségének és hozzáférhetőségének problémájával. Mindez elősegítheti annak pontosabb megértését is, hogy a talajok C-megkötő képessége hogyan változik eltérő klimatikus, hőmérsékleti viszonyok között

A szerződött támogatás összege: 42.528.000 Ft

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

A projekt vezetője: Filep Tibor

A projekt futamideje: 2019.12.01 – 2024.12.31.